OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Mgr. Jana Vnuková Nová zem

(ďalej len „VOP“)

OBSAH

ČASŤ A ……………………………….                UBYTOVANIE BEZ POSKYTOVANIA POHOSTINSKÝCH ČINNOSTÍ, PREHLIADKY PERMAKULTÚRNEJ ZÁHRADY, WORKSHOPY A PREDNÁŠKY A PORADENSTVO PRI NAVRHOVANÍ PRíRODNÝCH ZÁHRAD.

ČASŤ B ……………………………….                 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

ČASŤ A) UBYTOVANIE BEZ POSKYTOVANIA POHOSTINSKÝCH ČINNOSTÍ, PREHLIADKY PERMAKULTÚRNEJ ZÁHRADY, WORKSHOPY A PREDNÁŠKY A PORADENSTVO PRI NAVRHOVANÍ PRíRODNÝCH ZÁHRAD.

Všeobecné obchodné podmienky prehliadok, prednášok, poradenstva, ubytovania a workshopov organizovaných Mgr. Jana Vnuková Nová Zem,   upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Mgr. Jana Vnuková Nová zem, so sídlom Podkylava 206, 91616 Podkylava, IČO: 41120370, (ďalej len „Nová zem“ bez skloňovania tvaru) a tretími osobami, najmä vo vzťahu k prehliadkam, prednáškam, poradenstvu, ubytovaniu a workshopom organizovaných Mgr. Jana Vnuková Nová Zem.

 1. a) Nová zem. – je spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a služby v oblasti navrhovania prírodných záhrad.
 2. b) Objednávka – záväzná objednávka prehliadky, prednášky, poradenstva, ubytovania, workshopu.
 3. c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o vstupenke na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop.
 4. d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba, ktorá sa dostavila na na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop. a preukázala sa platnou Vstupenkou  s platným QR kódom.
 5. e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a Nová zem nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. f) 1. Prednáška - jedno stretnutie v trvaní minimálne 1,5 hodiny. Ponuku prednášok Nová zem zverejňuje na internetovej stránke www.jankanovazem.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Prednášky, stručný opis, jej ciele a poplatok za Prednášku. 2. Prehliadka prírodnej záhrady - jedno stretnutie v trvaní minimálne 1 hodina. Ponuku prehliadok Nová zem zverejňuje na internetovej stránke www.jankanovazem.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä druh Prehliadky, stručný opis, jej ciele a poplatok za Prednášku. 3. Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností, ktoré je zamerané na oddych a rekreačné účely účastníkov. Ponuku ubytovania Nová zem zverejňuje na internetovej stránke www.jankanovazem.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä stručný opis, jeho ciele a poplatok za Ubytovanie. 4.. Poradenstvo pri navrhovaní prírodných záhrad, ktoré je zamerané na tvorbu jedlých prírodných liečivých záhrad. Ponuku poradentva Nová zem zverejňuje na internetovej stránke www.jankanovazem.sk (ďalej len „Stránka“). Ponuka obsahuje najmä stručný opis a jeho ciele. Cena je dohodnutá v závislosti od potrieb a predstáv klienta a následne na základe cenovej ponuky.
 7. g) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom Nová zem dostavila na miesto konania prehliadky, prednášky, poradenstva, ubytovania, workshopu s platným QR kódom a riadne vyplnila Registračný formulár.
 8. h) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétnu prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop . Vstupenka je platná len na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ vstupenky môže uplatniť na vstup na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop len vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier o formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje druh prednášky, poradenstva, ubytovania, workshopu, dátum a miesto konania, QR čiarový kód a identifikačné číslo Vstupenky. 
 9. i) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju Nová zem kliknutím na príslušné pole.
 10. j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 11. k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.
 12. l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ
 1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA PREDNÁŠKE, PORADENSTVE, UBYTOVANÍ A WORKSHOPE.

1.1. Prednášky, poradenstva, ubytovania, workshopu, sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa Nová zem preukázala platnou Vstupenkou na danú Prednášku, Poradenstvo, Workshop a Ubytovanie s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas. 

1.2. Vstupenku na na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju získať v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Nová zem. Je tiež možné ju nadobudnúť napríklad darovaním zo strany Nová Zem. Vstupenky na na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop sú voľne prenosné na tretie osoby.

 1. ZAKÚPENIE VSTUPENKY, NAHRÁVKY MEDITÁCIÍ v mp4 formáte  a PREDNÁŠOK v mp4 formáte

2.1. Vstupenku na na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop je možné zakúpiť prostredníctvom mailovej komunikácie na cez mailovú schránku janka@jankanovazem.sk prevádzkovanej cez:

http://jankanovazem.sk/

Záujemca objedná Vstupenku na konkrétnu na prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop riadnym vyplnením a odoslaním Objednávky Nová zem. Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo, druh na prehliadky, prednášky, poradenstva, ubytovania a workshopu uvedie výber spôsobu platby za službu. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Prihláške uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej Prihlášku a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania, druh prehliadky, prednášky, poradenstva, ubytovania a workshopu a uvedú výber spôsobu platby za prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop. Pred odoslaním Objednávky Nová zem je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a Nová zem.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný spoločnosti Nová zem bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu janka@jankanovazem.sk.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a Nová zem k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za prehliadku, prednášku, poradenstvo, ubytovanie a workshop, tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom Nová zem. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky  Nová Zem zašle Nová zem Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež  faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa prehliadky, prednášky, poradenstva, ubytovania a workshopu, na ktorý sa Záujemca prihlásil.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky Nová zem zašle Nová zem Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Produkty z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet spoločnosti Mgr. Jana Vnuková Nová zem, bankovým prevodom, platobným príkazom. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet Nová zem sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Nová zem za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy Nová zem „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. V prípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany  Nová zem z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle Nová zem Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní od zaslania objednávky na Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností vystaví Nová zem Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať spoločnosť Nová zem zaslaním emailu na e – mailovú adresu: janka@jankanovazem.sk. Rovnako, do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovanie pohostinských činností Nová zem zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na zvolený Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností.

2.7. Po obdržaní dokladu (daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese janka@jankanovazem.sk. Faktúru Nová zem zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s Mgr. Jana Vnuková Nová zem, a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky  Nová zem, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: janka@jankanovazem.sk. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností, Nová zem mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s Nová zem v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu,  Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorí odoslali Objednávku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu s  Nová zem v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a Členstva v uzavretej FB skupine, Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemajú.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z Byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností, nebude môcť zúčastniť Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností zo zdravotných dôvodov môže požiadať Nová zem o vrátenie poplatku za Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu janka@jankanovazem.sk. minimálne 24 hodín pred začatím Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a 48 hodín pred začatím Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností. K žiadosti je povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností zúčastniť. V opačnom prípade sa  Nová zem jeho žiadosťou nebude zaoberať.

2.12. Nová zem za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý od Mgr. Jana Vnuková Nová zem kúpil vstupenku na Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností, podľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval Tréning, Poradenstvo, Terapiu, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností a zúčastnil sa celého Tréningu resp. Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek  a Ubytovania bez poskytovania pohostinských činností od jeho začiatku až po koniec (v prípade viac dňového tréningu počas všetkých dní), požiadať Nová zem o vrátenie zaplateného poplatku za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností ak je toho názoru, že Tréning, Poradenstvo, Prednáška, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností nepriniesli sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj a Ubytovanie bez reštauračných služieb nespĺňalo podmienky uvedené v cenovej ponuke a objednávke. Je potrebné, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za Tréning, Poradenstvo, Prednášku, Výrobky z byliniek a Ubytovanie bez poskytovania pohostinských činností do 3 dní od skončenia Tréningu, Poradenstvo, Prednášky, Výrobky z byliniek a pri Ubytovaní bez poskytovania pohostinských činností v posledný deň pobytu elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: janka@jankanovazem.sk. Do predmetu správy treba uviesť: “Vrátenie peňazí” a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je Nová zem povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú Nová zem podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú  Nová zem podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

2.14. Poplatok za tréning je možné uhradiť v 2, prípadne v 3 splátkach, pričom prvá splátka je splatná do termínu uvedenom na faktúre. Prvá splátka je nevratná. Záujemca je povinný uhradiť druhú a tretiu splátku do termínu uvedenom na webovej stránke Tréningu, ktorý je totožný s termínom na druhej, respektíve tretej faktúre.

2.15. V prípade, že Záujemca neuhradí druhú a tretiu splátku v riadnom termíne,  Nová zem má právo Objednávku zrušiť. Záujemca súhlasí, že v takom prípade je prvá splátka za Tréning, ktorú už uhradil, nevratná, a preto nemá nárok na vrátenie peňazí. 

2.16. Nová zem si vyhradzuje právo možnosť platby za Tréning na 2 splátky, respektíve na 3 splátky kedykoľvek na webovej stránke zrušiť. Záujemcom, ktorí vyplnili a riadne odoslali Objednávku v čase, kedy  Nová zem poskytovala platbu na 2, respektíve na 3 splátky, je  Nová zem povinná umožniť platbu za tréning na 2 , respektíve 3 splátky podľa podmienok uvedených na webovej stránke Tréningu. 

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O TRÉNINGOCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle Nová zem osobám, ktoré si kúpili Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných Nová zem, resp. ich získali darom od  Nová zem, aj základné údaje o mieste a termíne konania Tréningu. Podrobné organizačné pokyny zašle Nová zem osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 dní pred termínom konania Tréningu na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené Nová zem.

3.2. V deň konania Tréningu, Prednášky sa pred samotným začatím Tréningu koná registrácia. Presný čas, kedy je možné registráciu vykonať, bude uvedený v organizačných pokynoch. Pri registrácii osoby poverené Nová zem overia totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Tréning opatrenou platným QR kódom, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním je možné zúčastniť sa Tréningu, Prednášky. Je potrebné vyjadriť výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní Nová zem informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím Tréningu.

3.3. V prípade, že je osoba, ktorá sa chce zúčastniť Tréningu mladšia ako 18 rokov, je povinná predložiť pri registrácii originál súhlasu aspoň jedného zo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Tréningu sa však nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 16 rokov.

3.4. Niektoré Tréningy, Poradenstvo, Prednášky obsahujú jednoduché, fyzicky nenáročné cvičenia (ďalej len „Cvičenia“). Preto sa Tréningu, Poradenstvo, Prednášok môžu zúčastniť len fyzické osoby v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie nenáročných cvičení, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by jej znemožňovali účasť na alebo vykonávanie nenáročných cvičení. Záujemca udelením súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním nenáročných cvičení môžu zahŕňať určitý stupeň nekomfortu (napr. potenie, verejné vystúpenie pred davom ľudí a podobne, pričom v prípade, že osoba nechce verejne vystúpiť pred ostatnými, bude jej vždy vyhovené). Plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká, či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na tomto Tréningu, Poradenstvo a Prednášky, prípadne majetkovú škodu znáša Účastník.

3.5. V Registračnom formulári je registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Tréningu, Poradenstvo, Prednášky. V prípade ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade spoločnosť Nová zem ani poverené osoby, či osoby, s ktorými pri tréningu spolupracujú (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdraví alebo majetku, ktorá bola spôsobená Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník Tréningu sa zaväzuje nevykonávať Cvičenia mimo Tréningu, Poradenstvo, Prednášky a zaväzuje sa tiež neinštruovať k výkonu Cvičení, na základe poznatkov získaných na Tréningu, Poradenstvo a Prednáške, tretie osoby.

3.7. Vykonávanie Cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník môže počas Tréningu, Poradenstvo, Prednášky výkon Cvičenia odmietnuť.

3.8. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých Tréningoch, Poradnestvách, Prednáškach platí prísny zákaz fajčenia. Nová zem má počas registrácie právo odoprieť účasť na Tréningu, Poradenstvo a Prednáške osobe, u ktorej má podozrenie, že užila alkohol, drogy, omamné či iné psychotropné látky. Každý Účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky môže byť  požiadaný, aby okamžite opustil Tréning a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rovnako bude odopretý vstup na Tréning osobe, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným Nová zem. V prípade, že sa Účastník Tréningu, Poradenstva, Prednášky bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo počas Tréningu, Poradenstva, Prednášky a to napriek tomu, že k tomu nebol vyzvaný, bude požiadaný, aby okamžite opustil Tréning, Poradenstva, Prednášku a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie poplatku za Tréning, Poradenstvo, Prednášku.

3.9. Tréningy, Poradenstvo a Prednášky v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia v kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej Nová zem.

3.10. Tréningy a Prednášky organizované  Nová zem môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Tréningu a Prednáške účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania Tréningu a Prednášky a súhlasia s tým, že Nová zem si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách. V prípade, že si účastníci neželajú byť v zábere kamery, oboznámia s tým lektora a bude im vyhovené. Kamera je nastavená poväčšine tak, že sníma iba lektora.

3.11. V poplatku za Tréning, Poradenstvo a Prednášku nie sú zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady na ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

3.12. Spoločnosť Nová zem má právo zrušiť Tréning, Poradenstvo, Prednášku, či zmeniť ich priebeh, počet Cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností, zmeny počasia a pod.  Nová zem má tiež právo zmeniť alebo zrušiť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov. Nová zem má právo urobiť tréning online, a to v prípade mimoriadnej situácie v súvislosti s prípadnou pandémiou v zmysle oficiálnych opatrení a nariadení vlády SR.

3.13. Nová zem upozorňuje, že v priestoroch konania Tréningu, Poradenstva, Prednášky sa môžu počas konania Tréningu zdržiavať len Účastníci Tréningu, Poradenstva a Prednášky  a osoby, ktorým  Nová zem vstup do týchto priestorov povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Tréningu, Poradenstva a Prednášky budú požiadané, aby priestory opustili.

 1. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou spoločnosti Nová zem dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. Nová zem zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  je možné zasielať na adresu: janka@jankanovazem.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle spoločnosť Nová zem odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. Nová zem vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje spoločnosť Nová zem v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Nová zem vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že  Nová zem porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Nová zem so žiadosťou o nápravu. Ak Nová zem na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Nová zem je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Reklamačný poriadok nájdete tu <<

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >

 1. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. Nová zem je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Tréningu, Poradenstve, Prednáške.. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu  Nová zem je zakázané.

5.2. Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s Tréningom, Poradenstvom, Prednáškou, najmä Cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas Tréningu, Poradenstva a Prednášky nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Nová zem oznamuje Záujemcovi, že bude spracúvať jeho osobné údaje aj bez jeho výslovného súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov Záujemcu je vykonávané Nová zem v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je tiež nevyhnutné na plnenie záväzkov  Nová zem vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi Nová zem a Záujemcom.

6.2. Nová zem spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle tejto časti  VOP, či oboznámení Záujemcu s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a tiež za účelom zasielania marketingových správ Nová zem a tretích osôb, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasil. Nová zem ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácii a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára.

6.3. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ a tiež vyjadruje súhlas s tým, aby Nová zem spracovávala a uchovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v ods. 6.5. tejto často VOP a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Nová zem týkajúcej sa zasielania marketingových správ a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

6.4.  Nová zem zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Nová zem podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak s ich zasielaním Záujemca súhlasí. Oprávnenia  Nová zem na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

6.5. Nová zem spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – fyzickej osoby (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – (podnikateľa) a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu. Spolu s týmito osobnými údajmi eviduje tiež druh členstva v programoch.

6.6. V prípade, že Záujemca súhlasí so zasielaním aktuálnych informácií o ponuke spoločnosti Nová zem a jej partnerov, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: janka@jankanovazem.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

6.7. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: janka@jankanovazem.sk. V prípadoch, v ktorých Nová zem spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Nová zem a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

6.8. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa ( Nová zem) vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 zákona o ochrane o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.9. Nová zem využíva funkciu „cookies“ od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Nová zem a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE Mgr. Jana Vnuková Nová zem

Korešpondenčná adresa:

Mgr. Jana Vnuková Nová zem

Podkylava 206

Podkylava 916 16

Slovensko

Kontaktná e – mailová adresa: janka@jankanovazem.sk

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 903 266 412

 1. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a Nová zem na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi Nová zem a Záujemcom. Vzťah medzi Nová zem a Záujemcom  – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi Nová zem a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Nová zem a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

8.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok

ČASŤ B) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 13.6.2023.